Græn fjármál

Arion banki hefur sett sér umhverfis- og loftslagsstefnu og hefur á síðustu árum boðið viðskiptavinum græna fjármálaþjónustu; græn bílalán, fyrirtækjalán, innlán og íbúðalán. Við höfum gefið út græna fjármálaumgjörð sem nær til fjármögnunar bankans og lánveitinga. Þannig hefur bankinn skuldbundið sig til að nýta það fjármagn sem hann sækir á lánsfjármörkuðum í tengslum við grænu umgjörðina í græn lán til fyrirtækja og einstaklinga eins og þau eru skilgreind í umgjörðinni. Til að sýna fram á nýtingu þessara fjármuna í græn verkefni hefur bankinn sett fram áhrifa- og úthlutunarskýrslu.

Græn fjármálaumgjörð

Bankar gegna lykilhlutverki í að fjármagna framfarir og við hjá Arion banka beinum sjónum okkar að fjármögnun verkefna sem snúa að sjálfbærri þróun og grænni innviðauppbyggingu.

Græn fjármálaumgjörð Arion banka, sem bankinn gaf út árið 2021, spilar lykilhlutverk í að bankinn geti fjármagnað grænar lánveitingar til einstaklinga og fyrirtækja. Umgjörðin hefur nýst vel við fjármögnun bankans með útgáfu grænna skuldabréfa og öflun grænna innlána en ekki síður til að efla umhverfisvænt vöruframboð bankans sem nú samanstendur af grænum bílalánum, íbúðalánum, fyrirtækjalánum og innlánum. Verkefni sem falla undir grænar lánveitingar geta meðal annars snúið að orkusparnaði, orkuskiptum í samgöngum, vottuðum fasteignum, sjálfbærum sjávarútvegi, mengunarvörnum og framleiðslu á endurnýjanlegri orku.

Til að verkefni geti fengið græna lánveitingu þarf það að mæta þeim kröfum sem gerðar eru í grænu fjármálaumgjörðinni og til þeirra eru sömuleiðis gerðar ríkari kröfur varðandi upplýsingar um ófjárhagslega mælikvarða.

Í tengslum við grænu fjármálaumgjörðina fékk Arion banki verkfræðistofuna Mannvit til liðs við sig til að greina íbúðalánasafn bankans og setja fram nálgun á það hvað geti flokkast sem grænt íbúðarhúsnæði hér á landi. Um er að ræða fyrstu skýrslu þessarar tegundar hérlendis og er hún mikilvægt innlegg í umræðuna um grænar byggingar og þróun þeirra á innlendum fasteignamarkaði. Um 13% af því íbúðarhúsnæði sem Arion banki hefur lánað til falla undir skilgreiningu Arion banka og Mannvits á grænu íbúðarhúsnæði.

Græn fjármálaumgjörð Arion banka hefur fengið álit norska matsfyrirtækisins Cicero sem gaf umgjörðinni einkunnina ,,Medium Green“ og stjórnarháttum í tengslum við hana einkunnina ,,Good“. Deutsche Bank veitti ráðgjöf um mótun umgjarðarinnar. Fjármálaumgjörðin byggir á viðmiðum Alþjóðasamtaka aðila á verðbréfamarkaði, ICMA, um græna skuldabréfaútgáfu. Einnig er horft til flokkunarkerfis Evrópusambandsins, EU Taxonomy, og heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. 

Grænn sparnaður

Á árinu 2020 kynnti Arion banki til leiks, fyrstur íslenskra banka, grænan sparnað, innlánsreikning sem ber nafnið Grænn vöxtur. Samhliða Grænum vexti útbjó bankinn sérstaka fjármálaumgjörð um græn innlán sem síðar var felld undir heildstæðu grænu fjármálaumgjörðina. Grænn vöxtur er sparnaðarreikningur sem er hugsaður fyrir einstaklinga, félagasamtök og fyrirtæki sem vilja leggja sitt af mörkum til umhverfisvænnar framtíðar. Reikningurinn er óverðtryggður og óbundinn og því laus til úttektar hvenær sem er.

Viðtökur Græns vaxtar fóru fram úr björtustu vonum og í lok árs 2022 höfðu safnast rúmlega 21 milljarður á reikninginn miðað við rúmlega átta milljarða í lok árs 2021.

Stofna reikning fyrir Grænan vöxt

Vöxtur grænna innlána
Milljarðar króna

Staða úthlutaðra
fjármuna í árslok 2022

Hlutfall grænna lánveitinga hefur vaxið á árinu og er nú 12,5% af heildarlánasafni bankans í samanburði við 11,3% árið 2021. Er það markmið bankans að koma því hlutfalli í að minnsta kosti 20% árið 2030. 

Með þessu markmiði hefur bankinn í hyggju að auka grænar lánveitingar á þann hátt að árlegur vöxtur grænnar lánabókar sé að jafnaði helmingi meiri en vöxtur lánabókar bankans í heild sinni. Frá útgáfu grænu fjármálaumgjarðarinnar hefur bankinn farið í fjórar grænar skuldabréfaútgáfur, bæði íslenskar og erlendar. Þar af voru tvær grænar útgáfur á árinu 2022, annars vegar rúmlega átta milljarða króna íslensk skuldabréfaútgáfa í janúar og í september var útgáfa upp á 300 milljónir evra.

Heildarúthlutun í grænar eignir á árinu var rúmlega 151 milljarður króna í árslok 2022 í samanburði við tæplega 130 milljarða í lok árs 2021. Heildarskuldbindingar bankans á sviði grænnar fjármögnunar eru nú 118,7 milljarðar samanborið við 55,4 árið 2021.

Ánægjulegt er að sjá að hlutfall lána til kaupa á rafmagnsbílum af heildarlánasafni bankans hefur vaxið á síðustu árum. Á árinu 2021 var hlutfallið tæplega 15% en er nú komið upp í tæp 22%. Þegar horft er á hlutfall lána til kaupa á bílum sem flokkast annaðhvort sem 100% rafmagnsbílar eða tengitvinnbílar þá er hlutfallið komið í 40% af heildarlánveitingum vegna bíla.

Þróunin er því sannarlega í rétta átt en betur má ef duga skal og því hvetur bankinn viðskiptavini sína til að velja áfram umhverfisvænni kosti þegar mögulegt er, meðal annars með því að fella niður lántökugjöld á grænum bílalánum.


Græn fjármögnun bankans - samtals skuldabréfaútgáfur og innlán
Milljarðar króna
Heildarúthlutun í græn verkefni
Milljarðar króna

Grænar lánveitingar eftir flokkum árið 2022

Ádregið

Ekki ádregið

Heild

Sjálfbær sjávarútvegur og fiskeldi

51.936

3.113

55.049

Umhverfisvænar samgöngur

4.879

0

4.879

Grænar byggingar

64.232

0

64.232

Orkusparnaður

8.189

12.717

20.906

Mengunarvarnir og stýring

6.174

261

6.435

Samtals

135.410

16.091

151.501

Úthlutað fjármagn eftir flokkum (ádregið og ekki ádregið)

Lykiltölur grænnar fjármögnunar

 

Heildarúthlutun
grænnar fjármögnunar

151,5

Milljarðar króna

Heildarskuldbindingar bankans
í tengslum við græna fjármögnun

118,7

Milljarðar króna

Markmið um hlutfall grænna útlána til einstaklinga og fyrirtækja árið 2030

20%

Endurskoðað árlega með tilliti til tækifæra til grænnar fjármögnunar

Sjálfbærnistefnur mismunandi atvinnugreina

Á árinu 2022 mótuðum við okkar fyrstu sjálfbærnistefnu í tengslum við lánveitingar bankans í mismunandi atvinnugreinum. Í byrjun árs 2023 leit fyrsta stefnan ljós, sjálfbærnistefna Arion banka í sjávarútvegi sem samþykkt var af sjálfbærninefnd bankans og munum við setja stefnur í fleiri mikilvægum atvinnugreinum á árinu 2023. Þannig viljum við ganga í takt við okkar viðskiptavini og hvetja þá áfram á vegferð sinni í tengslum við sjálfbæra framtíð.

Sjálfbærnistefna Arion banka í sjávarútvegi

Fjármagnaður útblástur

Arion banki er aðili að Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). Um er að ræða alþjóðlegan samstarfsvettvang fjármálafyrirtækja sem hefur það meginmarkmið að samræma mat á umfangi losunar gróðurhúsalofttegunda (GHL) sem fjármálafyrirtæki fjármagna í gegnum lánveitingar og fjárfestingar. Arion banki birti sína fyrstu skýrslu um fjármagnaðan útblástur í árslok 2022 sem byggir á aðferðafræði PCAF. Mat á umfangi losunar gróðurhúsalofttegunda sem fjármögnuð er í gegnum lánveitingar og fjárfestingar er forsenda þess að bankinn geti sett sér markmið varðandi samdrátt í losuninni og er það næsta skref.

Fjármögnuð kolefnislosun Arion banka 2021

Áhætta tengd loftslagsbreytingum

Til að öðlast betri yfirsýn yfir áhættu tengda loftslagsbreytingum hefur bankinn í þriðja sinn nýtt sér tilmæli Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Umfjöllun um sjálfbærniáhættu í áhættuskýrslu bankans fyrir árið 2022 byggir meðal annars á þessum viðmiðum og þar er að finna greiningu á lánasafni bankans út frá loftslagsáhættu. Bankinn gerðist formlega aðili að TCFD í febrúar 2022.

Áhrifa- og úthlutunarskýrsla Arion banka

Í ársbyrjun 2022 gaf bankinn út áhrifa- og úthlutunarskýrslu fyrir græna fjármálaumgjörð bankans fyrir árið 2021. Sjálfbærniteymi EY á Íslandi veitti ráðgjöf við gerð skýrslunnar og sá jafnframt um útreikninga á umhverfis- og loftslagsáhrifum grænna verkefna. Í skýrslunni má sjá úthlutun fjármuna sem aflað hefur verið með grænum skuldabréfaútgáfum og grænum innlánum árið 2021 ásamt umfjöllun um jákvæð umhverfis- og loftslagsáhrif grænna verkefna Arion banka. Deloitte veitti enn fremur staðfestingu með takmarkaðri vissu á úthlutun fjármuna til grænna verkefna sem aflað hefur verið með grænum skuldabréfaútgáfum og grænum innlánum. Stefnt er á að gefa út áhrifa- og úthlutunarskýrslu fyrir árið 2022 á fyrri hluta árs 2023.

Áhrifa- og úthlutunarskýrsla Arion banka fyrir árið 2021

Ábyrg sjóðastýring

Hlutverk Stefnis, dótturfélags Arion banka, er að stýra fjármunum í eigu viðskiptavina með hagsmuni þeirra að leiðarljósi til skemmri og lengri tíma. Félagið hefur verið í fararbroddi í þróun nýrra sjóða og fjárfestingarkosta síðastliðinn áratug og er leiðandi þegar kemur að innleiðingu góðra stjórnarhátta og UFS stefnu.

Ábyrgir og fjölbreyttir fjárfestingakostir og ítarleg upplýsingagjöf eru lykilatriði í framkvæmd og sýnileika þeirrar samfélagslegu ábyrgðar sem Stefnir vill sýna. Með því að taka tillit til umhverfismála, félagsþátta og góðra stjórnarhátta telur félagið sig geta haft jákvæð áhrif á samfélagið, eigendum í sjóðum og öðrum haghöfum til góða.

Nánari upplýsingar um ábyrgar fjárfestingar hjá Stefni er að finna hér.

Stefnir - Scandinavian fund - ESG hs.

Sjóðurinn tekur mið af umhverfis- og félagsþáttum og stjórnarháttum (UFS) við fjárfestingarákvarðanir með það að markmiði að draga úr áhættu og skila sjálfbærri ávöxtun til lengri tíma. Sérstakt UFS áhættumat er unnið á öllum eignum og fjárfestingarkostum af fjárfestingarteymi sjóðsins og óháðum utanaðkomandi þriðja aðila. 

Sjóðnum er stýrt skv. þematískri aðferðafræði ábyrgra fjárfestinga. Þau heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem falla vel að stefnu sjóðsins eru sérstaklega höfð að leiðarljósi við fjárfestingar hjá sjóðnum. Markmiðin eru: Heilsa og vellíðan, jafnrétti kynjanna, sjálfbær orka, nýsköpun og uppbygging, ábyrg neysla og aðgerðir í loftslagsmálum. Sjóðurinn hefur hlotið einkunnina AAA hjá MSCI.

Nánar um sjóðinn

Stefnir - Grænaval hs.

Blandaður verðbréfasjóður sem fjárfestir einkum í innlendum og erlendum hlutabréfum og skuldabréfum fyrirtækja sem hafa umhverfis- og félagsþætti að leiðarljósi auk góðra stjórnarhátta (UFS þættir). Markmið sjóðsins er þannig að skila sjálfbærri ávöxtun (e. Sustainable Investment Return) til langs tíma.

Nánar um sjóðinn

Stefnir - Sjálfbær skuldabréf hs.

Með fjárfestingum sjóðsins er leitast við að ná fram ávöxtun í safni skuldabréfa, innlendra sem erlendra, sem hafa verið útgefin af ríkissjóði, fyrirtækjum, fjármálastofnunum, opinberum aðilum eða öðrum félögum með sjálfbærni að markmiði. Markmiðin geta bæði snúið að því að hafa jákvæð umhverfisáhrif sem og samfélagsáhrif.

Nánar um sjóðinn

Stefnir - Sustainable Arctic Fund hs.

Markmið sjóðsins er að fjárfesta einkum í skráðum hlutabréfum hlutafélaga sem starfa eða hafa starfsemi á norðurslóðum. Markmið sjóðsins er ekki að endurspegla ákveðna vísitölu. Fjárfest er samkvæmt stefnu Stefnis hf. um ábyrgar fjárfestingar, við fjárfestingar mun sjóðurinn meta umhverfisþætti, félagsþætti og stjórnarhætti. (e. Environmental, Social and Governance).

Nánar um sjóðinn